Site icon Dopravní Magazín

About us

Česky (Czech)

Dopravní Magazín je neziskovým, nezávislým internetovým magazínem, s tematickým zaměřením na dopravní témata v celé jejich šíři. Z valné většiny zařazujeme aktuality z prostředí osobní železniční dopravy a letecké osobní přepravy, jež jsou našimi čtenáři nejoblíbenějšími tématy vůbec. Články a aktuality jsou zveřejňovány výhradně v českém jazyce.

Aktuality a články zde publikované pokrývají z 90% dění v dopravních oborech ve Velké Británii, 9% publikační činnosti zahrnuje aktuality z dopravních témat ve světě a 1% pak připadá na aktuality a zajímavosti z dopravních témat, která se týkají České Republiky.
Dopravní Magazín není zařazen do žádného vydavatelství. Ve snaze o co největší nezávislost a objektivitu nepřetiskujeme, ani nezveřejňujeme placené propagační články, či jiné podobné materiály. V publikační činnosti se opíráme jednak o vlastní zdroje, zároveň však využíváme veřejně dostupné zdroje, jež jsou citovány, případně na ně odkazujeme v situacích, kdy je nutné zachovat originální a původní znění.
Interní zdroje, jichž redakce používá k publikační činnosti, nezveřejňujeme a ani neposkytujeme žádnou formu jejich možného přímého kontaktu.
Redakce je v současné době obsazena jedním redaktorem, který je zároveň autorem projektu (a tudíž i šéfredaktorem v jedné osobě). Jeho profil lze najít zde.
V případě zájmu o bližší kontakt prosím využijte emailové adresy dopravni-magazin@outlook.com, nebo formuláře, který je k dispozici na této stránce.
Fotografie, jež jsou autorským dílem redaktorů, lze volně použít s podmínkou označení autora a zdrojového média – tedy Dopravního Magazínu.

English (Anglicky)

Dopravní Magazín (Magazine of transport) is a nonprofit, independent Internet magazine with a focus on transport issues throughout their range. For the most part, we include news from the passenger rail and air passenger transport environments, which are our most popular subjects at all according to our readers. Articles and news are published exclusively in the Czech language.

The news and articles published on our website cover 90% of events in the UK, 9% of the publishing activities includes news from transportation topics around the world, and 1% of the articles of transportation topics related to the Czech Republic.
Dopravní Magazín (Magazine of transport)  is not a part of any media company. In the effort to maximise independence and objectivity, we do not accept any paid promotional articles or other similar materials. In publishing, we rely on our own resources, but we use publicly available sources as well that are quoted or referred to in situations where it is necessary to keep the genuine quotation or original text.
The internal resources used by our editorial staff for publishing activities do not disclose or provide any form of their possible direct contact.
The editorial board is currently occupied by one editor, who is also the author of the project (and hence the editor-in-chief in one person).
If you are interested in further contact please use the email address dopravni-magazin@outlook.com or use the form available here.
Photographs that are the author’s work can be freely used with the condition of designating the author and the source medium – the Dopravní Magazín.

Exit mobile version